Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt Webbyt
 
 
ENG
Webbyt
Põlva Muusikakool

Webbyt 2019/2020 õppeaasta II poolaasta tööplaan
Webbyt
Webbyt 2019/2020 õppeaasta rühmaõppe tunniplaan
Webbyt
Webbyt Õpetajad
Webbyt
Webbyt Õppeastmed
Webbyt
Webbyt Õppetöö korraldus
Webbyt
Webbyt Keelpillide korrashoid
Webbyt
Webbyt Muusikakooli kodukord
Webbyt
Webbyt Avalduste blanketidÕppeastmed

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Põlva Muusikakoolis on järgmised õppeastmed:

                                                                       Eelklass

                                                                       Eelõpe

                                                                       Põhiõppe noorem aste            I- IV klass

                                                                       Huviõppe noorem aste alates IV klassist

                                                                       Põhiõppe vanem aste              V-VII klass

                                                                       Huviõppe vanem aste             V-VII klass

                                                                       Lisa- aasta(te) õpe                   VIII-IX klass

                                                                       Vabaõpe

Õppeperiood jaguneb neljaks õppeveerandiks ja õppetöö kestab 35 õppenädalat. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Õppevaheajad koolis on üldhariduskoolidega samal ajal. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor. Põhipilli ja solfed˛ot on kaks korda nädalas. Kolmandast klassist alates lisandub muusikalugu. Keelpilli ja puhkpilliõppuritel on võimalus alates kolmandast klassist õppida lisapillina klaverit 0,5 tundi nädalas vastavalt õppuri soovile (sisaldub õppekavas). Keelpillide ja puhkpillide huvialade õppurid mängivad kooli ansamblites ja orkestrites.

Eelklassi õppuriteks on eelkooliealised lapsed (5-7-aastased), keda võetakse vastu katseteta. Õppetöö kestab 1-2 aastat. Eelklass alustab  õppetööd septembris. Nädalas toimub üks rühmatund.

Eelklassi ülesandeks on loomevõimete avastamine, muusikataju arendamine, muusikaõpinguteks ettevalmistamine ning sobiva pilli väljaselgitamine. I klassi astumiseks tuleb kevadel läbida musikaalsuskatsed. Kooli võetakse õppurid konkursi alusel.

Eelõppesse võetakse lapsi alates 7. eluaastast  musikaalsuskatsete alusel. Nädalas toimub üks rühmatund ja üks erialatund. Eelõppe käigus selgitatakse eeldused I klassi astumiseks. Eelõpe lõpeb kevadel hindelise kontserdiga ja üleminekul eelõppest I klassi tuleb õppuril sooritada vastuvõtukatsed.

Põhiõppesse võetakse õppureid musikaalsuskatsete alusel. Katsete tulemusi hindab vastuvõtukomisjon.

Põhiõppe noorema astme ülesandeks on muusikaliste võimete arendamine. Õppuri üleminek ühest klassist teise toimub kontrollesinemiste ja arvestuste kaudu. Noorema astme lõpetamisel toimuvad eksamid põhipillil ja solfed˛os ning antakse välja algastme lõputunnistus.

Põhiõppe vanema astme ülesandeks on eelprofessionaalse muusikalise põhihariduse andmine. Õppuri üleminek ühest klassist teise toimub kontrollesinemiste ja arvestuste kaudu, õppeastme lõpetamisel toimuvad eksamid põhipillil ja solfed˛os. Kooli lõpetamisel antakse välja lõputunnistus, kui õppur on täitnud vastava huviala õppekava täies mahus ja sooritanud lõpueksamid positiivsetele hinnetele. Tunnistusel kajastub koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

 

Huviõppe  ülesandeks on muusikalise põhihariduse andmine mitmetes huviringides osalejatele ja väiksemate muusikaliste eeldustega õppuritele.

Huviõppe nooremasse astmesse suunatakse õppurid alates IV klassist õppenõukogu otsusega. Huviõppe noorema astme lõpetamisel toimuvad eksamid põhipillil ja solfed˛os. Õppeastme lõpetamisel antakse välja  huviõppe algastme lõputunnistus.

Huviõppe vanem aste. Õppuri üleminek ühest klassist teise toimub kontrollesinemiste ja arvestuste kaudu. Õppeastme lõpetamisel toimuvad eksamid põhipillil ja solfed˛os. Huviõppe vanema  astme lõpetamisel antakse välja lõputunnistus, kui õppur on täitnud vastava huviala õppekava täies mahus ja sooritanud lõpueksamid positiivsetele hinnetele. Tunnistusel  kajastub koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

Lisa aasta(d) on mõeldud õppuritele, kes on edukalt läbinud põhiõppe ja soovivad süvendatult jätkata muusika õpinguid professionaalse muusikahariduse jätkamiseks.

Vabaõppe ülesandeks on pakkuda õppurile pilli- või lauluõpet üks tund nädalas vabade kohtade olemasolul. Eriti sobib vabaõpe kitarri, basskitarri, trummi ja laulu erialal. Muusikateoreetilisi aineid õppida ei saa. Vabaõppes saavad õppida õppurid, kelle vanus ületab vanusepiiri astumaks õppima soovitud huvialal või kes soovivad peale muusikakooli lõpetamist õppida mõnda teist huviala.

 
Free website - Webbyt