ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kooli andmekaitsetingimused

Põlva Muusikakool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist
reguleerivatest Eesti ja Euroopa Liidu õigusnormidest. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset
reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.
Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti ehk füüsilise isiku kohta, sh nimi, isikukood,
kontaktandmed, arvuti IP-aadress jms.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Põlva Muusikakooli eesmärk on muusikalise põhihariduse andmine ja kvaliteetse erialase ja üldmuusikalise ettevalmistuse tagamine õppuritele professionaalse muusikahariduse omandamiseks ning kohaliku kultuurielu edendamine. Kool töötleb isikuandmeid enda põhiülesande ja sellega kaasuvate ülesannete täitmiseks.

Töötleme õppurite, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid järgmistel alustel:

  • avaliku ülesande täitmiseks;
  • juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • lepingu täitmiseks;
  • nõusoleku alusel.

Andmete säilitamine ja edastamine

Põlva Muusikakool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või on antud nõusolek andmete edastamiseks või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks. Isikuandmetega dokumente säilitatakse seadusest tuleneva säilitustähtaja või aegumistähtaja möödumiseni, või nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Peale seda dokumendid hävitatakse.

Enda isikuandmetega tutvumine

Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega, mida Põlva Muusikakool on tema kohta kogunud. Väljastame andmeid ja dokumente teabenõude esitamisel.

Põlva Muusikakool keeldub nõuet täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Andmesubjektil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui selgub, et Põlva Muusikakooli valduses olevad andmed ei ole õiged. Kui Põlva Muusikakoolil ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võib nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab kooli direktor Ester Liblik, muusikakool@polva.ee. Kui andmesubjekt leiab, et Põlva Muusikakool on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.