Muusikakooli kodukord

Põlva Muusikakooli kodukord

I ÜLDSÄTTED

1. Kooli kodukord on õpilasi, koolitöötajaid ning lapsevanemaid siduv kokkulepe, mis lähtub Eesti Vabariigi õigusaktidest. Kooli kodukord arvestab üldiste väärtuste ja käitumise heade tavadega. Kodukord reguleerib igapäevast suhtlemist, käitumist ja ühistegevust koolis.
2. Kooli kodukord ja sellesse tehtavad muudatused arutatakse läbi õppenõukogus ning esitatakse enne kehtima hakkamist arvamuse avaldamiseks hoolekogule.
3. Kodukorra kehtestab direktor käskkirjaga.

II ÕPPETÖÖ ÜLDINE KORRALDUS

2.1 Õppetöö toimub rühma- ja individuaaltundide plaani alusel.
2.2 Tunniplaaniväliselt võivad tunnid toimuda kokkuleppeliselt ka nädalavahetustel ja koolivaheaegadel.
2.3 Õppetöö põhivormiks on õppetund. Rühmatunni pikkuseks on 45 minutit. Individuaaltundide pikkused erinevad vastavalt õppevormile (22, 30, 35 ja 45 minutit).
2.4 Rühmatundide ajad:

12.20-13.05
13.05-13.50
13.50-14.35
14.35-15.20
15.20-16.05
16.05-16.50
10-minutiline paus
17.00-17.45
17.45-18.30
18.30-19.15
19.15-20.00

2.5 Tundidesse jõutakse õigeks ajaks.
2.6 Õppetööst puudumisest teavitab lapsevanem õpetajaid eelnevalt telefoni, sms-i või e-kirja teel.
2.7 Õppuri poolt puudutud tunde üldjuhul ei asendata.
2.8 Ilma mõjuva põhjuseta ei ole võimalik õpinguid katkestada õppeaasta keskel.
2.9 Õppetöö toimub Põlva Muusikakooli õppekava alusel.
2.10 Lapsevanem tasub õpingute eest õppetasu talle esitatud arve alusel jooksva kuu 10. kuupäevaks (september – mai).
2.11 Lapsevanem tagab õppetööks vajaliku muusikainstrumendi olemasolu kodus harjutamiseks.
2.12 Lapsevanem teavitab esimesel võimalusel kooli direktorit elukoha muutusest.
2.13 Õppetöö info kajastub õppuri päevikus, kus on kirjas kodused ülesanded ja muu informatsioon.
2.14  Õppetundides on lubatud nutiseadmeid kasutada ainult õpetaja loal.
2.15 Info õppetöö muudatuste kohta pannakse kooli teadete tahvlile.
2.16 Õppetöö osa on ka avalikud esinemised.
2.17 Esinemisi ja avalikke kontserte on oodatud kuulama ka õppurite vanemad /lähedased.
2.18  Info avalike kontsertide kohta kajastub kooli teadete tahvlil, kooli veebilehel ja facebookis.
2.19  Kontserdile tullakse vähemalt viis minutit enne algust, hilinemisel sisenetakse saali muusikapalade vahel või aplausi ajal.
2.20 Kontserdi/esinemise ajaks lülitatakse nutiseadmed välja.
2.21 Eksamil (4. ja 7. klass) on lapsevanemal õigus kuulata ainult oma last ja seda kokkuleppel kooli direktoriga.
2.22 Aktustele, eksamitele ja esinemistele tullakse pidulikus riietuses.
2.23 Muusikakoolis kantakse vahetusjalatseid ja neid hoitakse vajadusel garderoobis vastaval riiulil.
2.24 Muusikakooli garderoob on valveta ja kool ei vastuta sinnajäetud esemete eest.
2.25 Koolimajas käitutakse viisakalt, ei segata õppetööd ega kaaslasi, kes tahavad puhata või järgmiseks tunniks valmistuda.

III ÕPPURIL ON ÕIGUS

3.1 saada infot koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta kooli direktorilt ja õpetajatelt;
3.2 avaldada soovi lisaainete õppimiseks;
3.3 saada õpetajatelt suuliselt või kirjalikult tagasisidet oma õpitulemuste kohta;
3.4 saada õpetajatelt nõu ja abi, toetamaks õpinguid;
3.5 kasutada kooli ruume õppetööst vabadel aegadel harjutamiseks, teavitades sellest õpetajat.

IV ÕPPURIL ON KOHUSTUS

4.1 osaleda õppetöös vastavalt tunniplaanile ja õppekorraldusele (sh avalikud esinemised);
4.2 kuulata õppeaasta jooksul muusikakoolis vähemalt kolme külalisesineja kontserti;
4.3 täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi, harjutada igaks erialatunniks ja valmistuda üldaineteks;
4.4 kanda kaasas kõiki tunnis vajaminevaid õppevahendeid, sh päevikut;
4.5 tulla tundi puhaste ja hoolitsetud kätega;
4.6 teavitada rühmatunni õpetajat, kui ei ole tunniks valmistunud või on puudunud, ja leppida kokku järelvastamise aeg;
4.7 kanda koolis vahetusjalanõusid;
4.8 riietuda korrektselt/pidulikult eksamiks/aktuseks/avalikuks esinemiseks;
4.9 käituda viisakalt;
4.10 hoida muusikakooli vara, puhtust ja korda;
4.11 teavitada erialaõpetajat muusikakoolist laenatud instrumendiga seotud probleemide korral, koolile kuuluvaid pille ei tohi ise parandada;
4.12 tagastada koolilt saadud õppevahendid õigeaegselt, nende kaotamisel või kahjustumisel tuleb hüvitada koolile tekitatud materiaalne kahju.

V ÕPPURITE TUNNUSTAMINE

5.1 Põlva Muusikakool tunnustab õppurit väga heade õpitulemuste, kooli esindamise, aktiivse muusikalise tegevuse ja saavutuste eest.
5.2 Koolipoolne tunnustus on

5.2.1 õpetaja suuline kiitus;
5.2.2 kirjalik kiitus kooli veebilehel ja/või infostendil;
5.2.3 direktori käskkirjaline tunnustus;
5.2.4 kiitus tunnistusel õppenõukogu otsusega;
5.2.5 kiituskiri väga hea õppeedukuse eest ja eeskujuliku käitumise eest õppeaasta lõpus;
5.2.6 kooli meene vms õppeaasta lõpus.

VI ÕPPURITE MÕJUTAMINE

6.1 Õppuri suhtes, kes ei täida kodukorda, võib rakendada üht või enamat järgnevat mõjutusmeedet:

6.1.1 suuline märkus – suulise märkusega suunatakse õppurit mõistma oma õppimise või käitumise vajakajäämisi. Suulise märkuse tegemise õigus on igal kooli töötajal. Suuline märkus ei tohi riivata ega alandada õpilase eneseväärikust;
6.1.2 kirjalik märkus – lapsevanema teavitamiseks õppuri päevikus; õppuri käitumise ja/või õppeedukuse arutamine tema enda ja/või tema vanemaga /
6.1.3 seadusliku esindajaga – õpilase vanem või seaduslik esindaja kutsutakse kooli juhul, kui korduvad suulised ja kirjalikud märkused ei ole andnud soovitud tulemust.
6.1.4 hoolsushinde alandamine – hoolsushinde alandamisega juhitakse õpilase tähelepanu vajadusele eneseanalüüsiks ning enesejuhtimiseks, et ületada õppimisega seotud vajakajäämisi.
6.1.5 käitumishinde alandamine – käitumishinde alandamisega juhitakse õpilase tähelepanu vajadusele parandada oma käitumisega seotud vajakajäämisi.
6.1.6 õppuri koolist väljaarvamine.

VII ÕPPURITE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

7.1. Õppuri koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades järgnevat:

7.1.1. kui õppuri vanem / seaduslik esindaja on koolile esitanud sellekohase taotluse;
7.1.2. edasijõudmatuse tõttu õppetöös;
7.1.3. õppur on õppetööst põhjuseta puudunud rohkem kui 50%;
7.1.4. õppetasu võlgnevus rohkem kui kaks kuud;
7.1.5. kui õppur on täitnud Põlva Muusikakooli algastme või kooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud vastav lõputunnistus

VIII. PILLIDE LAENUTAMINE

8.1 Põlva Muusikakool võimaldab laenutada muusikainstrumente.

8.2 Instrumentide laenutamiseks sõlmitakse leping lapsevanemaga.

8.3 Laenutamise eest tasutakse kehtiva hinnakirja alusel.