Õppeastmed

Põlva Muusikakooli õppeastmed

1. Eelklass

2. Eelõpe

3. Põhiõppe noorem aste (I- IV klass)

4. Huviõppe noorem aste alates (IV klassist)

5. Põhiõppe vanem aste (V-VII klass)

6. Huviõppe vanem aste (V-VII klass)

7. Lisa- aasta(te) õpe (VIII-IX klass)

8. Vabaõpe

Õppeperiood on 175 õppepäeva. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Õppevaheajad koolis on üldhariduskoolidega samal ajal. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor. Põhipilli ja solfedžot on kaks korda nädalas. Kolmandast klassist alates lisandub muusikalugu. Keelpilli ja puhkpilliõppuritel on võimalus alates kolmandast klassist õppida lisapillina klaverit 0,5 tundi nädalas vastavalt õppuri soovile (sisaldub õppekavas). Keelpillide ja puhkpillide huvialade õppurid mängivad kooli ansamblites ja orkestrites.

Eelklassi õppuriteks on eelkooliealised lapsed (5-7-aastased), keda võetakse vastu katseteta. Õppetöö kestab 1-2 aastat. Eelklass alustab õppetööd septembris. Nädalas toimub üks rühmatund.

Eelklassi ülesandeks on loomevõimete avastamine, muusikataju arendamine, muusikaõpinguteks ettevalmistamine ning sobiva pilli väljaselgitamine. I klassi astumiseks tuleb kevadel läbida musikaalsuskatsed. Kooli võetakse õppurid konkursi alusel.

Eelõppesse võetakse lapsi alates 7. eluaastast musikaalsuskatsete alusel. Nädalas toimub üks rühmatund ja üks erialatund. Eelõppe käigus selgitatakse eeldused I klassi astumiseks. Eelõpe lõpeb kevadel hindelise kontserdiga ja üleminekul eelõppest I klassi tuleb õppuril sooritada vastuvõtukatsed.

Põhiõppesse võetakse õppureid musikaalsuskatsete alusel. Katsete tulemusi hindab vastuvõtukomisjon.

Põhiõppe noorema astme ülesandeks on muusikaliste võimete arendamine. Õppuri üleminek ühest klassist teise toimub kontrollesinemiste ja arvestuste kaudu. Noorema astme lõpetamisel toimuvad eksamid põhipillil ja solfedžos ning antakse välja algastme lõputunnistus.

Põhiõppe vanema astme ülesandeks on eelprofessionaalse muusikalise põhihariduse andmine. Õppuri üleminek ühest klassist teise toimub kontrollesinemiste ja arvestuste kaudu, õppeastme lõpetamisel toimuvad eksamid põhipillil ja solfedžos. Kooli lõpetamisel antakse välja lõputunnistus, kui õppur on täitnud vastava huviala õppekava täies mahus ja sooritanud lõpueksamid positiivsetele hinnetele. Tunnistusel kajastub koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

Huviõppe ülesandeks on muusikalise põhihariduse andmine mitmetes huviringides osalejatele ja väiksemate muusikaliste eeldustega õppuritele.

Huviõppe nooremasse astmesse suunatakse õppurid alates IV klassist õppenõukogu otsusega. Huviõppe noorema astme lõpetamisel toimuvad eksamid põhipillil ja solfedžos. Õppeastme lõpetamisel antakse välja huviõppe algastme lõputunnistus.

Huviõppe vanem aste. Õppuri üleminek ühest klassist teise toimub kontrollesinemiste ja arvestuste kaudu. Õppeastme lõpetamisel toimuvad eksamid põhipillil ja solfedžos. Huviõppe vanema astme lõpetamisel antakse välja lõputunnistus, kui õppur on täitnud vastava huviala õppekava täies mahus ja sooritanud lõpueksamid positiivsetele hinnetele. Tunnistusel kajastub koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

Lisa aasta(d) on mõeldud õppuritele, kes on edukalt läbinud põhiõppe ja soovivad süvendatult jätkata muusika õpinguid professionaalse muusikahariduse jätkamiseks.

Vabaõppe ülesandeks on pakkuda õppurile pilli- või lauluõpet üks tund nädalas vabade kohtade olemasolul. Eriti sobib vabaõpe kitarri, basskitarri, trummi ja laulu erialal. Muusikateoreetilisi aineid õppida ei saa. Vabaõppes saavad õppida õppurid, kelle vanus ületab vanusepiiri astumaks õppima soovitud huvialal või kes soovivad peale muusikakooli lõpetamist õppida mõnda teist huviala.